Onze Missie, Visie en Aanpak

Onze Missie

Togo Debout engageert zich om in Togo

  • lokale ontwikkelingsprojecten te ondersteunen in diverse domeinen van het maatschappelijke en economische leven
  • een structureel kader te bieden voor oriëntatie van en overleg over de te steunen projecten
  • de nodige materiële, financiële en menselijke hulpbronnen te verzamelen om de gekozen acties te helpen realiseren

Zo wil Togo Debout actief bijdragen tot de realisatie van de Mondiale Agenda 2030.

Onze Visie

De begrippen partnerschap en duurzaamheid kleuren onze visie.

Wij werken uitsluitend met lokale partners en gaan in op door hen erkende noden.  Onze rol is, samen met onze projectpartners, de plaatselijke bevolking te helpen ‘à se mettre debout’, maar de kracht, de creativiteit en de verantwoordelijkheid van de lokale gemeenschap staan hierbij centraal. Onze permanente – Togolese – vertegenwoordiging volgt alles ter plaatse op. Met al onze lokale partners werken wij op basis van gelijkwaardigheid, respect en gedeelde visie.

Onze Aanpak

Drie krachtlijnen vormen de basis voor onze werking.

Van humanitaire hulp naar ontwikkelingssamenwerking
Bij de ondersteuning van de projecten leggen wij sterk de nadruk op lange termijnvisie en op capaciteitsontwikkeling van lokale partners. Zij dragen een belangrijke verantwoordelijkheid. Voor de gekozen projecten vraagt Togo Debout dan ook telkens een betekenisvolle bijdrage van de lokale partners, zowel materieel als in mankracht. Op termijn moet hulp overbodig zijn. Daarom tracht Togo Debout de lokale autonomie te bevorderen.

Samenwerking met lokale partners
Lokale inbedding is cruciaal voor het welslagen van de projecten. Daarom kiezen we in de eerste plaats projecten die beantwoorden aan de noden en voorstellen van de plaatselijke gemeenschappen. Zij zijn de echte projecteigenaar en bepalen de vooruitgang van een project. Togo Debout treedt hierbij op als facilitator bij de uittekening en de realisatie.

Duurzaamheid bevorderen
Door in te zetten op verschillende domeinen van het maatschappelijk en economische leven, kiezen we bewust voor een geïntegreerde aanpak.  De verschillende projecten zijn gesitueerd in Lomé en in een beperkte zone van de préfecture Sud Zio zodat ze elkaar maximaal versterken.
De SDG’s – de 17 Sustainable Development Goals van de VN – zijn voor alle partners het referentiekader.